صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا طاهری
سردبیر: دکتر مهدی سهرابی
مدیر اجرائی: دکتر علیرضا صابری
آدرس: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایگاه هایی که نشریه در آنها نمایه شده است: