تكمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی

تكمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی

تكمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت خواهد داشت  دکتر بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد گفت: با موافقت شورای سنجش و پذیرش دانشجو مقرر شد، دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت داشته باشد. رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پیرو برگزاری جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در روز چهارشنبه اول آبان مقرر شد دانشگاه آزاد اسلامی نیز مشابه سایر زیر نظامهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به پذیرش دانشجو به منظور تکمیل ظرفیت خود در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام کند. دکتر طهماسب کاظمی افزود: با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، زمان و چگونگی ثبت نام از داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع فوق متعاقباً اعلام و اطلاعرسانی خواهد شد.روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی