ثبت نام بدون آزمون

ثبت نام بدون آزمون

ثبت نام بدون آزمون

ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌پذیرد؛