کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد:

 

سالن مطالعه            تعداد نشریه تعداد کتاب عنوان
120 مترمربع 100جلد 6000    جلد کتابخانه مرکزی